GENERO
ESPECIE
HÁBITAT (m.s.n.m)
Aspasia psittacina 0 – 500
Campylocentrum ecuadorense 0 – 1500
Catasetum x sodiroi (hibrido natural) 0 – 1000
Cranichis macroblepharis 0 – 500
Cyclopogon gracilis 500 – 3000
Cycnoches lehmannii 0 – 1500
Dimerandra rimbachii 0 – 500
Druadella elata 0 – 500
Elleanthus isochiloides 0 – 2500
Encyclia angustiloba 0 – 500
Encyclia travhypus 0 – 500
Epidendrum chogoncolochense 0 – 500
Epidendrum echinatum 500 – 1500
Epidendrum jativae 500 – 2500
Erythrodes corbejoi 0 – 1000
Erythrodes ecuadorensis 0 – 1000
Govenia sodiroi 1500 – 2000
Lockartia serra 0 – 1000
Malaxis cumbensis 2500 – 3000
Maxilaria estradae 500 – 1000
Maxilaria williamsii 500 – 1500
Notylia replicata 0 – 1000
Notylia rimbachii 0 - 1500